Hovedmål for klasse BE

Hovedmål for klasse BE og B kode 96
Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:
 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk.
Trinn 1 - klasse BE og kode 96
 • Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse B.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse BE og B kode 96(Minimum veiledningstime trinn 2) og lastsikringskurs
 • Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
 • Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
 • I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.
 • Eleven skal forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastsikring.

Eleven skal
 1. Ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre med bil og tilhenger
 2. Ha grunnleggende kunnskap om nyttelast beregning og lastsikring
 3. Kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuelle sikkerhetskontroller
 4. Kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot - og utforbakke
 5. Kunne rygge rett bakover og i sving og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging
Lastsikringskurs er obligatorisk (og er 2 undervisningstimer hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger) for personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last, og personer som har, eller har hatt, førerett i klassene C1 eller C som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset.

Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse BE og B kode 96 (minimum veiledningstime trinn 3)
 • Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i Trinn 4.
 • Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
Eleven skal
 1. Ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 2. Kunne kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng
 3. Kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
 4. Kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

Trinn 4: Avsluttende opplæring (Sikkerhetskurs på veg 3 undervisningstimer med minst 2 timer praktisk øving resterende tid tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.) - klasse BE og B kode 96

Eleven Skal

 1. Planlegge kjøreruta
 2. forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
 3. Utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring
 4. Kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.